11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska ogłosiła Europejski Zielony Ład – plan działań mający na celu osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.
Jedną ze strategii opracowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jest Strategia Bioróżnorodności UE do 2030, której treść Komisja Europejska ogłosiła w maju 2020 r.
 
Zapowiada ona m.in. opracowanie w 2021 r. Strategii Leśnej UE po 2020, która jest przedmiotem właśnie prowadzonych konsultacji społecznych. Strategia Bioróżnorodności UE do 2030 ma na celu zatrzymanie utraty bioróżnorodności na terenie Wspólnoty, a także odbudowę jej zdegradowanych ekosystemów. 
 
Jednym z narzędzi osiągnięcia tego celu jest lepsza ochrona lasów. Strategia zakłada objęcie 30% obszarów lądowych Wspólnoty ochroną. 1/3 z nich, w tym wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy powinny zostać objęte ochroną ścisłą. Przewiduje ona również posadzenie 3 miliardów dodatkowych drzew na terenie UE do 2030 r. czy opracowanie wytycznych dotyczących przyjaznych bioróżnorodności praktyk zalesiania oraz leśnictwa bliższego naturze. Kwestie dotyczące ochrony i zarządzania lasami zostaną szczegółowo określone w konsultowanej obecnie Strategii Leśnej. 
 
Do proponowanych przez KE celów tej stategii należą m.in.: wzmocnienie ochrony lasów w UE, regeneracja lasów zdegradowanych, zwiększenie wiązania węgla przez lasy, a także zapewnienie zrównoważonego zarządzania wszystkimi lasami na terenie Wspólnoty. Strategia zawierać ma też wspierać inicjatywy pomagające osobom utrzymującym się z eksploatacji lasu w przejściu na sposoby utrzymania o mniejszym negatywnym wpływie na lasy.
to top